برنامه کمپ‌ها و دوره‌ها

کمپ‌ها

 • مدرسه باران 
 • کمپ ذهن کنجکاو
 • سه‌شنبه ۲۱ خرداد
 • مدرسه باران 
 • کمپ ذهن کنجکاو
 • سه‌شنبه ۲۱ خرداد
 • مدرسه باران 
 • کمپ ذهن کنجکاو
 • سه‌شنبه ۲۱ خرداد

دوره‌ها

 • مدرسه باران 
 • کمپ ذهن کنجکاو
 • سه‌شنبه ۲۱ خرداد
 • مدرسه باران 
 • کمپ ذهن کنجکاو
 • سه‌شنبه ۲۱ خرداد
 • مدرسه باران 
 • کمپ ذهن کنجکاو
 • سه‌شنبه ۲۱ خرداد