ماموریت نجات WALL.M

ما منتظر مخابره پیام صوتی WALL.M در مرکز هستیم…