ماموریت نجات WALL.M

برای شروع ماموریت فیلم زیر را ببینید.